Herzlich willkommen auf der Internetseite
des Jagdverein 'Jenot' in Paslek

Es ist ein Hobby, eine Leidenschaft, eine Wissenschaft, ein Handwerk. Die Jagd ist für ihre Liebhaber ihr ganzes Leben, eine Form der Selbstverwirklichung. Es wird mit vielen großen Emotionen verbunden und ganz oft als Vorwand benutzt um der Natur ein Stück näher zu kommen. Die Gegner der Jagd kritisieren den zynischen Umgang mit Lebewesen die als Schießscheiben für harte mit Flinten bewaffnete Typen dienen. Allerdings ist Jagd für eine steigende aber kleine Gruppe von Menschen eine professionelle Methode zu einer optimalen Allokation natürlicher Ressourcen. Zu dieser Gruppe gehört natürlich auch unser Verein.

Welcome to 'Jenot' hunting association
in Pasłęk

Hunting has many faces. It is a hobby, passion, skill and knowledge. For its supporters, hunting is a way of life. It evokes emotions and allows to get closer to nature. For its opponents, it is a cynical way of treating living creatures as shooting targets. However, for growing, yet still a small group, hunting is a professional management of the natural resources to maintain sustainable environment. And members of our our association belong to this very group.

Łowisko

Obwody łowieckie

Koło  gospodaruje na czterech obwodach o numerach: 149, 148, 150 i 187 oraz o łącznej powierzchni 19372 ha (w tym 2239 ha lasów) znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Młynary i Nadleśnictwa Dobrocin. Są to tereny w przypadku dwóch obwodów typowo polne (obw. 187 i 150) i polno leśne (obw. 148 i 149), w których bytują: jeleń, dzik, sarna, lis, borsuk,  zając, norka, kuna, jenot i kuropatwa. Przelotnie występują dzikie kaczki i gęsi.  Zwierzyna drobna występuje obecnie w znikomej ilości, między  innymi  za  sprawą  dużej  ilości  drapieżników (lis, kruk, jastrząb i wałęsające się psy).

 

Powierzchnia obwodów (2011r.)
Obwód

Aktualna powierzchnia po

wyłączeniach [ha]

w tym powierzchnia leśna [ha]
148 5307 988
149 5733 952
150 3989 80
187 4343 219

 

Urządzenia - stan na 31/03/2011
  Obwód 148 Obwód 149 Obwód 150 Obwód 187
czatowanie 2  3  - -
ambony wolnostojące kl. I 9  7  2 2
ambony wolnostojące kl. II 23  17  - 10
ambony z daszkiem 10  5  2 11
siodełka  55  55  45  40
paśniki  5  4  4  1
lizawki  20  20  8  3
SUMA: 124 111 61 67

 

Odstrzał zwierzyny za r. gospodarczy 2010/2011
  plan wykonano
Jelenie ogółem: 9 7
- byki 3 2 / + 1szt. padnięta
- łanie 3 3
- cielęta 3 2 / + 1szt. padnięta
Sarny ogółem: 130 130
- rogacze 60 60
- kozy 45 45
- koźlęta 25 25
Dziki ogółem: 230 215
- obwód 148 90 90
- obwód 149 80 76
- obwód 150 20 19
- obwód 187 40 30


W ostatnich kilku sezonach łowieckich (1997-2001) koło wykonało plany odstrzału w 100%,  w liczbie ok. 200 szt. zwierzyny grubej. Prowadzone są też polowania dewizowe na rogacze, odstrzeliwuje  się  ich  przeciętnie  około  20 szt.  rocznie.

Stan zwierzyny na dzień 31.03.2001 roku wynosił: jelenie -37szt ; sarny-386szt; dziki-59szt. Pozostałe gatunki zwierzyny drobnej nie występują w znaczących ilościach, za wyjątkiem populacji lisów, która jest dość  liczna.

Dużym problemem dla koła są dosyć wysokie szkody łowieckie powodowane przez zwierzynę w modnych obecnie  wielohektarowych  uprawach  kukurydzy.

Sen z powieka naszych myśliwych spędzają również częste przypadki wnykarstwa i kłusownictwa  wałęsających  się  psów.

W 2001r. posiadaliśmy w obwodach około 160 urządzeń hodowlano myśliwskich. W celu ochrony pół uprawnych przed zwierzyną uprawiamy 6,84 ha poletek, zaporowych i zgryzowych oraz 3,6 ha łąk, śródleśnych i przy leśnych. W sezonach zimowych w celu dokarmiania wywozimy do łowisk, znaczne ilości pasz pozwalające na przetrwanie zwierzynie najgorszego okresu.

Na terenie ob. 149 w miejscowości Kolonia Bielica (w roku 2001) przy ogromnym nakładzie pracy wszystkich kolegów myśliwych została ukończona budowa domu myśliwskiego. Obiekt nazwany imieniem obecnego łowczego 'Henryka Mikołajczyka ma stanowić bazę rekreacyjno-wypoczynkową  dla  myśliwych i ich rodzin.

 

Obwód 148

  Stan zwierzyny grubnej Pozyskanie
  31.03.1997 31.03.2001 2001-2002
Jelenie 13 17 4
Sarny 118 47 32
Dziki 20 9 20

0bwód o charakterze  polno-leśnym znajduje się na terenie Nadleśnictwa Młynary. Łączna powierzchnia  5307  ha  w  tym  988 ha  lasów.

Granica obwodu biegnie od  stacji  kolejowej  Słobity,  szosą  przez  Stojpy ,  Karwity  do  osady  Cieszyniec,  stąd  strugą Wąsko,  do miasta  Pasłęk  i  stąd  szosą  Elbląg-Pasłęk do granicy gminy  Elbląg-Paslęk  i  granicą  tą  do  toru  kolejowego  Bogaczewo-Braniewo,  dalej tym  torem  do  stacji  kolejowej  Słobity.

 

W obwodzie (2001 r.) znajduje się 46 urządzeń hodowlano-łowieckich oraz 6,5 ha poletek żerowo zgryzowych  i  zagospodarowanych  łąk  śródleśnych. Dane z roku 2011 wskazują na 124 urządzenia łącznie (szczegółowa tabelka do góry).

 

Obwód 149

  Stan zwierzyny grubnej Pozyskanie
  31.03.1997 31.03.2001 2001-2002
Jelenie 8 20 6
Sarny 56 107 30
Dziki 6 21 21

Obwód 51 o charakterze polno leśnym znajduje się na terenie Nadleśnictwa Młynary. Jego łączna powierzchnia wynosi 5733 ha w tym 952 ha lasów. Granice tego obwodu biegną od wsi Osiek, szosą przez Burdajny, Godkowo, Skowrony dalej drogą przez Nafty do wsi  Grądki, stąd szosą i drogą przez osadę Nowy Cieszyn do wsi Sałkowice i szosą przez Słobity do torowiska, dalej torowiskiem do szosy i szosą do wsi Osiek.

Zwierzyna drobna występuje w śladowych ilościach oprócz lisa, którego nie brakuje. W obwodzie 149 w roku 2001 znajdowało się 67 urządzeń hodowlano-myśliwskich oraz 3,94 ha poletek, żerowo-zgryzowych i zagospodarowanych łąk śródleśnych i przyleśnych. Dane z roku 2011 wskazują na 111 urządzenia łącznie (szczegółowa tabelka do góry).

 

Obwód 150

  Stan zwierzyny grubnej Pozyskanie
  31.03.1997 31.03.2001 2001-2002
Sarny 43 115 32

Typowo polny obwód, o łącznej powierzchni 3989 ha w tym 80 ha lasów, znajdujący się na terenie Nadleśnictwa Młynary. Granica  biegnie od miasta  Pasłęk szosą  przez  Krasin, Śliwicę  do Jelonek  a dalej drogą do osady Kępa i stąd granicą gminy  Elbląg do szosy E-7 i szosą tą przez  Zielony Grąd do miasta  Pasłęk.

Na  terenie obwodu (2001r) znajduje się 12 urządzeń hodowlano-myśliwskich. Dane z roku 2011 wskazują na 61 urządzeń łącznie (szczegółowa tabelka do góry).

 

Obwód 187

  Stan zwierzyny grubnej Pozyskanie
  31.03.1997 31.03.2001 2001-2002
Jelenie 3 18 2
Sarny 40 46 40
Dziki 4 18 14

Obwód polny znajdujący się na terenie Nadleśnictwa Dobrocin. Jego łączna powierzchnia wynosi 4343 ha w tym 219 ha lasu.

Granica bięgnie od miejscowości Grądowy Młyn, rzeką. Brzeźnicą do miejscowości Stankowo, stąd szosą do Nowego Kępniewa, dalej drogą do Kanału Warmińskiego, kanałem do drogi Dłużyna-Jelonki i szosą tą przez miejscowość Śliwica do Rychlik,  z Rychlik szosą Rychliki-Myślice do drogi prowadzącej od tej szosy przez Dymnik do szosy Rychliki-Kwietniewo i szosą w kierunku Kwietniewa do rzeki Brzeźnica i rzeką do Grądowego Młynu.

W obwodzie znajduje się 29 (2001r) urządzeń hodowlano-myśliwskich. Dane z roku 2011 wskazują na 67 urządzeń łącznie (szczegółowa tabelka do góry).