Herzlich willkommen auf der Internetseite
des Jagdverein 'Jenot' in Paslek

Es ist ein Hobby, eine Leidenschaft, eine Wissenschaft, ein Handwerk. Die Jagd ist für ihre Liebhaber ihr ganzes Leben, eine Form der Selbstverwirklichung. Es wird mit vielen großen Emotionen verbunden und ganz oft als Vorwand benutzt um der Natur ein Stück näher zu kommen. Die Gegner der Jagd kritisieren den zynischen Umgang mit Lebewesen die als Schießscheiben für harte mit Flinten bewaffnete Typen dienen. Allerdings ist Jagd für eine steigende aber kleine Gruppe von Menschen eine professionelle Methode zu einer optimalen Allokation natürlicher Ressourcen. Zu dieser Gruppe gehört natürlich auch unser Verein.

Welcome to 'Jenot' hunting association
in Pasłęk

Hunting has many faces. It is a hobby, passion, skill and knowledge. For its supporters, hunting is a way of life. It evokes emotions and allows to get closer to nature. For its opponents, it is a cynical way of treating living creatures as shooting targets. However, for growing, yet still a small group, hunting is a professional management of the natural resources to maintain sustainable environment. And members of our our association belong to this very group.

Kultura łowiectwa - parę słów wstępu

Kultura stanowi podstawową i uniwersalną wartość o znaczeniu ogólnoludzkim, niezwykle istotną w życiu społe­czeństw w różnych okresach dziejów. Pojęcie ?kultury? definio­wane jest na wiele sposobów, ale zasadniczo odnosi się do materialnych i niematerialnych wytworów ludzkich obejmując obyczajowość, twórczość, poziom intelektualny i gospodarczy człowieka, a także zawiera znaczenia dotyczące specyfiki funk­cjonowania człowieka w układzie społeczno-geograficznym (np. kultura narodowa, kultura europejska). Łowiectwo, jako jedna z bardzo wielu dziedzin zainte­resowań i form działalności człowieka, stanowi specyficzny przejaw życia społecznego, obyczajowości oraz aktywności twórczej. Dlatego też w odniesieniu do społeczności myśliwskiej funkcjonuje także pojęcie ?kultury łowieckiej?. Kultura łowiecka, jako ogół duchowego i materialnego dziedzictwa wielu pokoleń myśliwych, dotyczy wielu zagadnień, do których należą:

 

kultywowanie tradycji łowieckich - znajomość historii, zwyczajów, elementów kultu patronów, kuchni myśliwskiej;

 

etyka łowiecka - ukazywanie wartości moralnych określających stosunek myśliwych do przyrody, pomocników na polowaniu oraz społeczeństwa;

 

popularyzacja łowiectwa - ukazywanie twórczości artystycznej, organizacja imprez, wystawiennictwo, kolekcjonerstwo, działalność wydawnicza, itp.).

 

Znaczący wkład do bogactwa wartości duchowych i materialnych polskiego łowiectwa wnoszą także tradycje regio­nalne oraz elementy tradycji różnych narodowości. Dziedzictwo kultury polskiego łowiectwa przejęte od minionych pokoleń jest ważnym elementem życia współczesnych społeczności myśli­wych, stanowi chlubę i troskę oraz niesie poczucie odpowie­dzialności za przekazanie tych wartości kolejnym pokoleniom.

 


Zródło: "Łowiectwo" Henryk Okarma, Andrzej Tomek,

Specjalistyczny rozdział : Krzysztof Jan Szpetkowski
Wydawnictwo Edukacyjno-Naukowe H2O
Kraków 2008, Wydanie I